Image

PROJEKČNÍ ČINNOST

Nabízíme ucelenou činnost v oblasti projekčních prací jak pro soukromé subjekty, tak pro soukromé či státní organizace. Rozsah projekčních prací:
01 - FÁZE SLUŽEB - PŘÍPRAVA ZAKÁZKY (PZ)

Příprava zakázky má pomoci klientovi – stavebníkovi definovat investiční záměr a konkretizovat funkci a účel stavby. Prací projektanta je případně formulovat stavební program objektu a prověřit předběžně vhodnost lokality, zjistit případné možné regulační podmínky místa a podmínky stanovené v územně plánovací dokumentaci (ÚPD). V této fázi je též třeba předběžně určit nutnost potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších ověřovacích specializovaných studií nebo expertiz. Výsledkem přípravy zakázky je jednoznačné definování zadání pro smlouvu a následnou projektovou přípravu stavby a specifikace rozdělení zajištění jednotlivých činností mezi projektanta, klienta a osobu vykonávající obstaravatelskou činnost.

02 - FÁZE SLUŽEB – DOKUMENTACE NÁVRHU / STUDIE STAVBY (DNS)
Vypracování architektonické studie (dokumentace návrhu stavby) je prvním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové a materiálové koncepci a řešení. Konkretizování stavby v DNS zároveň odpoví na otázky ekonomické a může i naznačit časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem DNS je pomoci stavebníkovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru při konzultacích s dotčenými orgány.
03 - FÁZE SLUŽEB – DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ
Dokumentace pro územní rozhodnutí vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území. Z dokumentace jednoznačně vyplývá polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní infrastrukturu. DÚR též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby. Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a vydává územní rozhodnutí.
04 - FÁZE SLUŽEB – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ NEBO OHLÁŠENÍ STAVBY (DSP)
Hlavním účelem DSP je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě. Na základě DSP vydává stavební úřad stavební povolení. Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, životního prostředí, civilní ochrany apod. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, dispoziční, provozní, a materiálovou charakteristiku stavby. Ze zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby. Projektová dokumentace pro ohlášení je zpracována jako DSP, přiměřeně charakteru, funkci a velikosti stavby. Po dohodě (stavebník, projektant) lze, u méně rozsáhlých staveb, zpracovat „jednostupňovou“ dokumentaci podrobně, až do úrovně dokumentace pro provádění stavby.
05 - FÁZE SLUŽEB – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. DPS je prohloubená a rozšířená DSP do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. DPS je podkladem pro dodavatelskou dokumentaci zhotovitele stavby – výrobní a dílenskou dokumentaci (DDS). Na jejím základě je možné zpracovat SPD a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. Projektová dokumentace pro provádění stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná tak, aby také splňovala požadavky zákona o veřejných zakázkách. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. Po dohodě (stavebník, projektant, stavební úřad) lze DPS u méně rozsáhlých staveb použít jako „jednostupňovou dokumentaci“ (JP) i pro stavební řízení. U nenáročných staveb může po dohodě jako tzv. prováděcí projekt sloužit i jako podklad pro zhotovení stavby.

06 - FÁZE SLUŽEB – SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (SPD)
Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS-FS 5), položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamyšleného stavebního díla. Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou součástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele stavby. Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby, nebo položka může, po dohodě s klientem, zahrnovat agregované stavební práce, dodávky a služby. Stupeň agregace položek by měl být smluvně stanoven před zahájením zpracování SPD.
07 - FÁZE SLUŽEB – AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PŘI REALIZACI / ZHOTOVENÍ STAVBY (AD)
Hlavní náplní této výkonové fáze zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Výkon AD může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou. Podle § 152 odst. 4 SZ je u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka (TDS) nad prováděním stavby osobou oprávněnou podle autorizačního zákona 360/92 Sb.. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu (zák. 360/92 Sb.), zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací). Na výzvu se AD účastní na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku. Při dokončení stavby se AD účastní na uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části. AD poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních.

Reference:

Občanská vybavenost:

 • Hasičská zbrojnice JSDH - Rýmařov
 • Stavební úpravy turistické základny – Vrbno Pod Pradědem
 • Zemědělská stavba s bytovou Jednotkou – Stará Ves
 • Westernová učebna – Janovice
 • Úpravy fotbalových šaten - Palonín
 • Stání zemědělské techniky – Stará Ves
 • Hospodářská budova při OÚ – Stará Ves
 • Energetické úspory BD – Velké Meziříčí
 • Energetické úspory BD – Rohov
 • Energetické úspory BD – Odry
 • Dům pro seniory – Rýmařov
 • Multifunkční objekt – Václavov u Bruntálu

Stavby pro individuální bydlení

 • RD  - Rýmařov, Stará Ves, Dolní Moravice, Mezina

Zahradní domky, dětská hřiště a další prvky na www.cepirko.cz

Image
Stavby Byrtus s.r.o.

Datová schránka:  kktpq3y

ADRESA
Dlouhá 401/45a
Stará Ves  795 01
Telefon
Martin Byrtus
+420 608 550 883
EMAIL
byrtus@stavbybyrtus.cz